Pobieranie próbek i wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB sp. z o.o. po raz kolejny zostało zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz pobierania próbek wody w obszarze badań - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

Nowe wydanie zakresu akredytacji AB 819

Szanowni Państwo,
miło mi jest poinformować Państwa, że z dniem 3 lipca 2019 r. w PCA została podjęta decyzja o przedłużeniu akredytacji Nr AB 819 na kolejny cykl akredytacji w uzgodnionym zakresie akredytacji.
Spełniamy wymagania nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Informuję, że w obszarze badań chemicznych zakres akredytacji rozszerzyliśmy o: dla mięsa i przetworów mięsnych oraz wyrobów garmażeryjnych:
- Zawartość azotynów i azotanów - metoda enzymatyczno-spektrofotometryczna dla wody do spożycia przez ludzi:
- Stężenie jonu amonowego - metoda spektrofotometryczna

w obszarze badań mikrobiologicznych zakres akredytacji rozszerzyliśmy o: dla mięsa i przetworów mięsnych:
- Obecność antybiotyków i sulfonamidów - metoda dyfuzyjna dla mięsa i przetworów mięsnych oraz próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością: wymazy z powierzchni ograniczonej i nieograniczonej szablonem, w tym rąk:
- Obecność DNA specyficznego dla Listeria monocytogenes - metoda Real-time PCR dla mięsa i przetworów oraz innych produktów żywnościowych (zgodnie z zakresem akredytacji):
- Zawartość gliadyny - metoda immunoenzymatyczna (ELISA) i zawartość glutenu z obliczenia.

Uaktualnienie dotyczyło zmian w zakresach pomiarowych dla wybranych parametrów oraz aktualizacji dokumentów odniesienia.

Zatwierdzenie

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB sp. z o.o. zostało zatwierdzone (aktualizacja decyzji z dnia 03.06.2015 r.) przez Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych.

Szkolenia

Dnia 15 marca pracownicy naszego laboratorium uczestniczyli w szkoleniupt,
"„Szkolenie dla auditorów wewnętrznych w laboratorium wraz z doskonaleniem wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02”.
Szkolenie odbyło się w siedzibie laboratorium.
Zostało zorganizowane na wysokim poziomie przez firmę szkoleniową A2K CeNT.
Spełniło oczekiwania uczestników.

Aktualizacja zakresu akredytacji AB 819

Informujmy, że 19.02.2019 roku w PCA została podjęta decyzja o uaktualnieniu zakresu akredytacji dla znowelizowanej normy PN-EN ISO 18593:2018-08 „Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni” dla próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością”.
Aktualne wydanie zakresu akredytacji dostępne jest na naszej stronie internetowej lub do pobrania ze strony Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl.